základní škola

da Vinci

Naše cesta

Základní školu da Vinci jsme založili v roce 2010. Poskytujeme úplné základní vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup. V každém ročníku základní školy je jedna třída s kapacitou 18 žáků.

Důraz na osobní rozvoj žáků je součástí každé aktivity, kterou ve škole děláme. Jako pravidelnou součást výuky zařazujeme komunitní kruhy a třídnické hodiny, problémy řešíme společně. V rámci výuky si zkoušíme různé týmové role, učíme se spolupracovat s ostatními a přijímat a poskytovat zpětnou vazbu.

Ve výuce využíváme různé styly výuky a přístupy k učení. Zohledňujeme individuální tempo a potřeby žáků. Flexibilně reagujeme na aktuální situaci ve třídě, umožňujeme žákům využívat metody a učební materiály, které jim v danou chvíli nejvíce vyhovují.

Projektová práce ve věkově smíšené skupině.

Formativní hodnocení

Při hodnocení aktivit využíváme metod formativního hodnocení a různé formy zpětné vazby. Zpětnou vazbu si poskytujeme všichni navzájem, žáci učitelům i učitelé žákům. S rodiči a žáky se setkáváme pravidelně v rámci trojúhelníků a konzultací a také během třídních schůzek a společných výjezdů.

Na vysvědčení ani při hodnocení předmětů nepoužíváme známky, ale výhradně slovní hodnocení. Klademe velký důraz na individuální rozvoj, nepodporujeme vzájemné porovnávání studentů.

Propojování ročníků

Při projektech i v běžné výuce se propojujeme napříč ročníky i stupni. Druhostupňové děti chodí číst školkáčkům, gympláci chodí učit na 2. stupeň. Nejstarší děti (páťáci a deváťáci) jsou patrony těch nejmladších (prvňáčků a šesťáků). Společně tak vytváříme velkou školní komunitu, ve které se cítíme bezpečně.

Samospráva

V naší komunitě máme všichni – učitelé i studenti – možnost vyjádřit se k důležitým tématům, přinášet vlastní návrhy a podílet se na rozhodování. Žáci mají vlastní sněm, v rámci kterého řeší aktuální témata a spolupracují se samosprávou gymnázia. Žáci 2. stupně se také mohou účastnit porad učitelů.

Při učení využíváme i naši přírodní zahradu.

1. stupeň základní školy

Organizace školního roku a projektová výuka

Důležitou součástí školního roku jsou projektové týdny a výjezdy. Máme 2 projektové týdny ročně, kde pracujeme na různých tématech ve skupinách propojených napříč třídami. Každý rok jezdíme na školu v přírodě a kurz zimních sportů. Čtvrťáci a páťáci jezdí na začátku školního roku na adaptační výjezd.

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá již od prvního ročníku. S žáky rozvíjíme komunikativní dovednosti v angličtině. Potkáváme se s českými učiteli i rodilými mluvčími. Využíváme hravou formu výuky, díky eTwinningu se potkáváme s vrstevníky z celého světa.

Běžný den na 1. stupni

Na 1. stupni začínáme každý den v 9:00 a končíme v 14:15. Výuka probíhá ve třech blocích, během nichž zařazujeme relaxační chvilky dle aktuálních potřeb dětí. Děti mohou během přestávek volně využívat zahradu s herními prvky. Pro žáky je od 7:30 otevřena ranní družina, odpolední družina je k dispozici do 17:30. V družině se věnujeme různým sportovním a tvořivým aktivitám.

Společné čtení na 1. stupni.

2. stupeň základní školy

Organizace školního roku a projektová výuka

V průběhu roku se střídá pravidelná výuka a výuka v projektech, ať už se jedná o průběžné projekty, projektové dny nebo projektové týdny. Důležité jsou pro nás i výjezdy mimo školu. Na začátku školního roku vyrážíme společně na adaptační výjezd (některé roky i s gympláky). Během školního roku pořádáme 3 projektové týdny zaměřené na různá témata a také kurz zimních sportů. Školní rok uzavíráme třítýdenním expedičním projektem spojeným s výjezdem do zajímavé lokality.

V rámci expedice a některých projektových týdnů pracujeme napříč ročníky. Propojujeme se také ve volitelných předmětech, jejichž témata žáci sami navrhují - třikrát ročně si volí vždy dva projekty. V některých letech organizujeme výměnné pobyty se zahraniční školou.

Cizí jazyky

Všichni žáci mají na 2. stupni angličtinu jako první cizí jazyk v rozsahu 4 hodiny týdně. Od 6. třídy si přibírají němčinu, španělštinu, nebo francouzštinu jako druhý cizí jazyk na úrovni začátečníků. Výuku cizích jazyků uskutečňujeme ve věkově smíšených skupinách podle úrovně napříč ročníky.

Ve výuce jazyků se zaměřujeme především na rozvoj komunikativních dovedností. Jazyky vyučují čeští učitelé společně s rodilými mluvčími. Většina žáků v 9. třídě bez problémů dosahuje požadovaných jazykových úrovní (A2 pro angličtinu, A1 pro druhé jazyky), zejména v anglickém jazyce ale zpravidla dosahují vyšší úrovně.

Běžný den na 2. stupni

Na 2. stupni začínáme každý den v 9:00 a končíme v 14:50, výjimečně v 16:40. Žáci mohou zůstávat ve školním klubu do 17:45. V pondělí před svačinou se navíc všichni scházíme na společném shromáždění. Ve školním klubu se věnujeme různým sportovním a tvořivým aktivitám, hrajeme deskové hry nebo se učíme programovat.

Závěrečný rituál 9. třídy. Naši absolventi vyrážejí do světa.

Kroužky

Kromě aktivit nabízených v rámci školní družiny a klubu zajišťujeme pestrou nabídku odpoledních aktivit a kroužků, např. tanec, plavání, meditace, krav maga, jóga, florbal, kytara, klavír, zpěv, bubnování, keramika, divadlo, divadelní improvizace, šachy nebo 3D tisk. Nabídka se mění každý rok.

Školné

Školné na základní škole da Vinci je 149 000 Kč za školní rok.

Školné zahrnuje:

  • možnost celodenního pobytu ve škole od 7.30 do 17.30 (včetně družiny a školního klubu)
  • učební pomůcky
  • využití prostor školy knihovny, dílny, tělocvičny, plaveckého bazénu
  • konzultace se speciálním pedagogem, školním psychologem, výchovným a kariérovým poradcem a metodikem prevence
  • výlety po Praze a okolí
Přidejte se

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci