Výsledky 2. kola přijímacího řízení na střední školu naleznete v sekci Přijímání.
Více

Podporujeme

rozvoj vnitřní
motivace

Vytváříme

bezpečné prostředí založené
na vzájemné důvěře

Tvoříme

společně školu a ovlivňujeme
její chod

Podporujeme

uvědomění si sebe sama,
svých hodnot a postojů

Jednáme

svobodně a přijímáme zodpovědnost za své činy

Žijeme

plnohodnotný život
tady a teď

Podporujeme

maximální využití
vlastního potenciálu

Respektujeme

právo každého člověka
na bezpodmínečné přijetí a lásku

Vnímáme

učení jako životní cestu
k bytostným otázkám

Jsme komunita

Jsme
komunita

Všichni společně, žáci, učitelé i rodiče, vytváříme atmosféru vzájemného respektu a bezpečí. Navzájem si pomáháme a podporujeme se. Spolupracujeme napříč třídami, stupni i týmy. Podporujeme otevřenou a férovou komunikaci.

Respektujeme
individualitu

Podporujeme všestranný rozvoj každého z nás. Rozvíjíme schopnost pracovat samostatně, v malých týmech i ve velkých skupinách. Učíme se dávat i přijímat zpětnou vazbu a respektovat vlastní potřeby i potřeby druhých.

Inovujeme
vzdělávání

Kombinujeme různé přístupy ke vzdělávání
a vytváříme z nich smysluplný celek. Vybíráme nejvhodnější metody výuky pro danou situaci. Používáme slovní a formativní hodnocení. Rozvíjíme měkké dovednosti a znalosti
v souvislostech.

Všichni se podílíme
na chodu školy

Společně utváříme pravidla, kterými se řídíme. Aktuální témata řešíme na poradách, sněmech a v pracovních skupinách. Domlouváme se, jaká bude náplň projektů a seminářů. Do přípravy akcí školy zapojujeme rodiče, žáky i členy týmu.

Jsme
ve škole
rádi

Využíváme možností našeho krásného areálu - přírodní zahradu s herními prvky, bazén a relaxační zóny. Jídlo z naší jídelny nám chutná. Vaříme zdravě a dobře, z kvalitních potravin, myslíme i na vegetariány. Pečujeme o dobrou atmosféru ve škole.

Škola da Vinci je pro mě výjimečné místo, kde se můžu svobodně vzdělávat a rozvíjet v tom, co mě baví a naplňuje. Cítím se tady bezpečně a mám důvěru jak ve spolužáky, tak v učitele, protože vím, že můžu projevovat svoje názory, myšlenky a nápady. Všichni máme možnost zapojovat se do dění školy, a přispívat tak k celkové atmosféře. Škola mě naučila i sociální a komunikační dovednosti - práci v týmu, osobní zodpovědnosti a poskytování zpětné vazby.

Hanka Boubelíková chodí na 2. stupeň

Škola da Vinci je přátelské místo, kde při své práci mohu plně naslouchat intuici, svobodně nechat proudit tvořivost a pomáhat druhým. Prostředí školy mi dovoluje rozvíjet mou osobnost profesně i lidsky. Naše škola je výjimečná tím, že je otevřená novým přístupům ke vzdělávání a stále vidím snahu i v delším čase posouvat se kupředu (např. online výuka, formativní hodnocení). Lidskost, láska a přátelskost jsou slova, která pro mě vystihují da Vinci.

Míša Konůpková učí na 1. stupni

Táďa pořád říká: „Mám je všechny moc rád" a když je nemocný, tak tvrdí, že se všem určitě stýská a že na něj všichni čekají. Pro mě je da Vinci školka radost. Radost dětí a s ní i radost nás, rodičů. Tým výjimečných lidí, kteří probouzí radost ze života. Každý trochu jinak, přesto se dokážou spojit, úžasně doplňovat a tvořit radost. A tím jací všichni v da Vinci jsou, učí děti radost vnímat a uvědomovat si ji. A my rodiče se to učíme od dětí.

Radka Jansová u nás má syna v kamenné školce

Na čtyři roky prožité na da Vinci mám spoustu krásných vzpomínek. Jsem ráda za příležitost zde studovat a poznat tolik skvělých lidí. Da Vinci mě naučilo stát si za svými názory a umět je prezentovat. Dalo mi nový pohled na vzdělávání i život obecně. Svou přátelskou atmosférou a inovativním přístupem k výuce zaměřeným na vysokou volitelnost předmětů je pro mě da Vinci výjimečnou školou, na kterou nikdy nezapomenu a kam se vždy budu ráda vracet.

Eliška Černáková absolvovala 2. stupeň, studuje na Gymnáziu Jana Keplera

Da Vinci je pro mě místo, jehož výjimečnost vytvářejí hlavně lidé, kteří se zde setkávají v různých rolích. Je to ochota nacházet cesty, kde by jinak zaznělo ,,to nejde”. Je to odvaha postavit se výzvám a pochopení pro nedostatky a chyby, které nás učí posouvat se kupředu. Da Vinci je místo pro růst, rozvoj a lidskost. Místo, které si nesete v sobě.

Adéla Boudová se stará o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Na škole se mi líbí, že díky seminářům, průběžným projektům a podobným aktivitám se mohou žáci o něco více věnovat věcem, které je baví, aniž by tím vynechávali jakýkoli z povinných předmětů. Taky začínáme v devět.

Ondra Vido u nás absolvoval základní školu a pokračuje na gymnáziu

Do Břežan dojíždíme až z pražského Břevnova. Ani jednou jsme ale našeho rozhodnutí nezalitovali. Stojí nám to za to kvůli skvěle fungující komunikaci s vedením školy, kvalitním pedagogickým sborem, krásným školním areálem a ambicí školy vzbudit ve studentech vnitřní motivaci k vlastnímu učení, což se jí soudě podle našich dětí skutečně daří.

Radek Špicar má u nás dcery na základní škole

Da Vinci pro mě představuje splněný sen o smysluplné práci v podnětném prostředí a přátelském kolektivu. Komunita školy je mou druhou rodinou. Da Vinci mi umožňuje být sám sebou. Každý den tu mám možnost se něco naučit. Cením si férových vztahů se studenty a toho, že mám prostor ve výuce uplatňovat individuální přístup. Nejvíce si užívám volitelnost v běžné výuce a různorodost výjezdů.

Jirka Kysel učí na 2. stupni a na gymnáziu

Da Vinci je pro mě jedno z mála míst, kde se daří vědomě hledat cestu ke smysluplnosti, respektu a odpovědnosti za náš život. Všichni, dospělí i děti, se tu navzájem učíme mít život ve vlastních rukou a způsob fungování školy i její filozofie k tomu dávají velký prostor.

Martina Porkertová je školní psycholožka

Škola da Vinci je výjimečná tím, co se v tomto prostoru odehrává. Nejen kvetoucí záhony, pohodlné židle a dojem domáckosti, ale zejména lidské zdroje této instituce zcela jednoznačně směřují k tomu, co je ve vzdělání důležité – sebepoznání, seberozvoj, komunikační a sociální dovednosti. Učí studenty rozumět sami sobě, objevit svůj potenciál a za tím jít. To vše za využití témat  a metod 21. století.

dcera Jany Zajícové studuje na gymnáziu, syn je absolventem gymnázia

Da Vinci je pro mě místo, které nabízí studentům i učitelům řadu příležitostí a zároveň svobodu pro to, abychom mohli realizovat to, co se mnohdy na první pohled jeví jako nemožné. Místo plné lidí, kteří se nebojí převzít zodpovědnost, růst a učit se.

Denča Raichlová učí na 2. stupni a na gymnáziu

Když jsme hledali škol(k)u pro svou dceru, nehledali jsme žádný supermoderní ústav s inovativními metodami. Chtěli jsme školu, která by byla prostě taková, jaká by měla být každá škola. Aby měla respektující učitele, dokázala podpořit žáky v jejich individuálních potřebách, zvládla komunikovat s rodiči, uměla řešit problémy. A aby tam děti chodily rády. Nakonec se povedlo - a jako bonus tam skvěle vaří.

Kristina Volná má dceru na 1. stupni

Naše škola pro mne, a věřím, že i pro mé žáky, představuje naprostou svobodu v přístupu. Každý z nás vychází z vlastní zkušenosti, z toho, co důvěrně zná. Dopouštíme se chyb a následně s nimi pracujeme. Matematiku společně objevujeme, hledáme cesty a nebojíme se tvořit nové, experimentujeme. Každý si však určuje svou hranici, ke které chce během studií dokráčet, a pro mne je velkým potěšením žáky na této cestě za poznáním doprovázet.

Pavel Trykar učí na 2. stupni a na gymnáziu

Chcete se rozvíjet
s námi?

Přidejte se

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci