Styl výuky - gymnázium

Styl výuky

Gymnázium da Vinci tvoří společenství učitelů a studentů, které se snaží, aby každý člen komunity byl především cílem vzdělání, nikoli jeho prostředkem. Škola pro nás není jen přípravou na budoucnost či profesní život (i když i to tvoří její důležitou a nezbytnou součást), ale plnohodnotným životem, kde jde o každý jedinečný okamžik. Školní komunita tvoří prostředí, ve kterém i přes každodenní problémy a obtíže hledají všichni cestu k porozumění. Studenti i učitelé mají možnost vyjádřit se k otázkám běžného chodu školy i pravidel, jejichž formulace a přijetí jsou nezbytné pro fungování jakékoli komunity. Školní samospráva disponuje efektivní pravomocí a možností kooperovat s učiteli s oboustrannou úctou, nezbytnou k překonání odlišných pohledů vyplývajících z rozdaných sociálních rolí a křížících se osobních názorů. Klima školy připomíná rodinné otevřené prostředí, do kterého se učitelé i studenti rádi vracejí. Studenti mají možnost svobodně přijmout za svoje vzdělávání odpovědnost. V dnešním světě je to často bolestivý a velmi dlouhý proces, lemovaný mnoha nezdary. Věříme však, že dostatečná volnost s nastavenými mantinely, na kterých se shodli jak studenti, tak učitelé, povede k probuzení smyslu pro odpovědnost za vlastní život i za společenství, ve kterém naši absolventi budou žít . Klíčová jsou pro nás přehledná a jasná pravidla dodržovaná jak ze stran učitelů, tak studentů. Vzdělávání probíhá v formou tematických povinných modulů v jednotlivých trimestrech, které se často vyučují napříč předměty. Moduly doplňují volitelné průběžné projekty, které jsou po konzultacích se studenty vypisovány v předstihu na každý trimestr a  ve kterých mohou žáci proniknout do hlubších souvislostí i napříč obory, nebo se věnovat uměleckým či pohybovým činnostem. Důležitou součást školy tvoří pestrá paleta týdenních projektů a výjezdů (celkem 7 týdnů v roce), během kterých se odehrávají delší a složitější tematické projekty, případně jsou zaměřeny na posilování komunity. Vrcholem školního roku je pak třítýdenní  expedice, na které se studenti ve věkově smíšených skupinách učí sami zpracovat dlouhodobý projekt, včetně terénní práce, zpracování výsledků a jejich obhajoby před veřejností.

Jazyky

Výuka angličtiny je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností, tj. poslechu, čtení, ústního a písemného projevu na základě osvojených jazykových prostředků – mluvnice, slovní zásoby, výslovnosti a pravopisu. Důraz je kladen na ústní komunikaci. Postupně se prohlubuje obsahová, stylistická i gramatická stránka mluveného i psaného projevu. Po absolvování gymnázia budou studenti schopni jazyk bezpečně a jistě používat ve většině komunikačních situací. Výuka probíhá v malých skupinkách dvakrát týdně v blocích po 90 minutách. Studenti se postupně dostanou na úroveň B2 ( pokročilý) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Další hodiny angličtiny jsou volitelné, studenti mohou vybírat z řady zajímavých projektů tak, aby rozvíjeli všechny výše zmíněné řečové dovednosti. Projekty se postupně obměňují, jejich náročnost se postupně zvyšuje. Studenti mají možnost si cvičně vyzkoušet mezinárodní zkoušku k potvrzení své skutečné úrovně. Ke komplexnímu rozvoji klíčových kompetencí napomáhá mezinárodní spolupráce škol – projekty (např. eTwinning, EYP), zahraniční výjezdy a návštěvy zahraničních studentů na naší škole. Studenti pracují s autentickými materiály různého druhu (filmy, hudba, zahraniční tisk, literatura apod.) a postupně se seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti. Neustálá interakce v cizím jazyce je zajištěna přítomností rodilých mluvčích na naší škole. Studenti jsou hodnoceni převážně pomocí prezentací projektů, rozhovorů a testů. Nedílnou součástí hodnocení je i autoevaluace a hodnocení mezi studenty navzájem.  Dalším cizím jazykem, který se u nás vyučuje, je francouzština, španělština a němčina. Na konci deváté třídy by studenti ve druhém jazyce měli dosáhnout úrovně A1, na konci gymnázia B1.

 Gymplákem nanečisto

Chodíš do 8. či 9. třídy a chceš si vyzkoušet den gympláka ve škole da Vinci? Prožít s námi blokovou výuku, tykání s učiteli a dát si skvělý oběd v jídelně?

Vyplň své kontaktní údaje a my ti zavoláme a domluvíme se na konkrétním termínu návštěvy.