gymnázium

da Vinci

Naše cesta


Gymnázium da Vinci jsme založili v roce 2015. Jsme jedním z mála inovativních gymnázií v České republice, na kterém lze navázat na různé formy alternativního základního vzdělání. Poskytujeme všeobecné středoškolské vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní a měkké dovednosti, spolupráci a maximální volitelnost předmětů. V každém ročníku našeho gymnázia je 1 třída s kapacitou 18 žáků.

Samospráva

V naší komunitě máme všichni - učitelé i studenti - možnost vyjádřit se k důležitým tématům, přinášet vlastní návrhy a podílet se na rozhodování. Naši studenti mají vlastní sněm, zástupci studentů se účastní porad učitelů.

Formativní hodnocení

Při shrnutí a hodnocení aktivit využíváme metod formativního hodnocení a různé formy zpětné vazby. Zpětnou vazbu si poskytujeme všichni navzájem, studenti učitelům i učitelé studentům. S rodiči a studenty se setkáváme třikrát ročně v rámci konzultací.

Na vysvědčení ani při průběžném hodnocení předmětů nepoužíváme známky, ale výhradně slovní hodnocení. Klademe velký důraz na individuální rozvoj a potřeby, nepodporujeme vzájemné porovnávání studentů. 

Setkání komunity studentů a učitelů 2. stupně a gymnázia na „kruháči".

Profil absolventa

Během celého studia směřujeme k tomu, aby z naší školy vycházeli svobodní a zodpovědní lidé, kteří umí vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých. Lidé, kteří umí přijímat a poskytovat zpětnou vazbu, učí se z chyb a jsou schopni efektivně pracovat v týmu.

Osobnostní rozvoj studentů je proto součástí každé aktivity, kterou ve škole děláme. V rámci výuky si naši studenti zkouší různé týmové role, učí se spolupracovat s ostatními a přijímat a poskytovat zpětnou vazbu.

Důležité je pro nás i to, aby měli naši absolventi všeobecný přehled a uměli propojovat poznatky z různých oborů. Usilujeme o to, aby byli schopni přijímat studijní výzvy a byli připraveni dostat se na vysokou školu svého výběru nebo se dále profilovat ve svém zvoleném oboru. Naši absolventi se dostávají na vysoké školy různého zaměření, od designu, přes architekturu, práva nebo politologii, po biologii a informatiku, a to v České republice i v zahraničí.

Adaptační kurz gymnázia - stavba vorů.

Studium

Organizace školního roku

V průběhu roku se střídá pravidelná výuka a výuka v projektech, ať už se jedná o průběžné projekty, projektové dny nebo projektové týdny. Důležité jsou pro nás i výjezdy mimo školu. Na začátku školního roku vyrážíme společně na adaptační výjezd. Během školního roku pořádáme 3 projektové týdny zaměřené na různá témata a kurz zimních sportů. Školní rok uzavíráme třítýdenním expedičním projektem spojeným s výjezdem do zajímavé lokality. V některých letech také organizujeme výměnné pobyty se zahraniční školou.

Běžný den na gymnáziu

Ve škole začínáme každý den v 9:00 a končíme buď v 14:50 nebo v 16:40. Během dne máme 3 nebo 4 devadesátiminutové bloky. V pondělí před svačinou se navíc všichni scházíme na společném shromáždění. Přestávky mezi bloky věnujeme odpočinku v některé z relaxačních zón nebo sportovním aktivitám v areálu školy.

Studenti G2 a G3 při geologickém projektu.

Zaměření ročníků

V 1. a 2. ročníku se zaměřujeme se studenty na rozvoj studijních dovedností, získání základního přehledu z různých oborů, poznání svých silných stránek a na spolupráci s ostatními studenty a učiteli.

Ve 3. ročníku se studenti více orientují na obory podle vlastního zájmu. Dále se zaměřují na aktivní používání znalostí a dovedností ve vybraných oborech a hlubší pochopení témat a souvislostí.

Ve 4. ročníku se studenti připravují hlavně na maturitní zkoušku a na další studium. Pracují na individuálních projektech, vytváří maturitní práci, připravují se na praktickou maturitní zkoušku nebo podrobně studují obory a témata podle svého zájmu.

Povinné předměty

V rámci povinných předmětů se seznamujeme se základními různých oborů. Ve všech čtyřech ročnících zařazujeme hodiny českého jazyka a literatury, anglického jazyka, druhého cizího jazyka a tělesné výchovy. V prvním až třetím ročníku zařazujeme hodiny matematiky a integrovaného předmětu svět v souvislostech, který spojuje poznatky z přírodovědných, společenskovědních, uměleckých a technických oborů. Velký prostor věnujeme v každém ročníku třídnickým hodinám a blokům osobnostní a sociální výchovy.

Studenti G3 zpracovávají postery o české literatuře 19. století.

Cizí jazyky

Výuku cizích jazyků uskutečňujeme ve skupinách podle úrovně napříč ročníky. Všichni naši studenti mají angličtinu jako první cizí jazyk a němčinu, španělštinu, nebo francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Výuku zajišťují čeští učitelé společně s rodilými mluvčími. Většina maturantů bez problémů dosahuje požadovaných jazykových úrovní (B2 pro angličtinu, B1 pro druhé jazyky).

Volitelné předměty

Podle svých zájmů si studenti si vybírají z množství volitelných projektů a seminářů. Náplň volitelných předmětů vychází zejména z jejich přání a domluvy s učiteli. Většina volitelných předmětů probíhá ve věkově smíšených skupinách.

Studenti si volí:

  • 1. ročník: 3 volitelné předměty
  • 2. ročník: 4 volitelné předměty
  • 3. ročník: 6 volitelných předmětů
  • 4. ročník: 8 volitelných předmětů
Výjezd na partnerskou školu v Maastrichtu v rámci projektu Erasmus+.

Příprava na maturitu a další studium

Na maturitu se připravujeme již od 3. ročníku. Společně se studenty se domlouváme na formě a obsahu školní maturitní zkoušky a konkrétních seminářích. V rámci školní části maturity využíváme všechny možné formy zkoušky i jejich kombinaci - maturitní práce, praktická zkouška, písemná nebo ústní zkouška. Státní část maturitní zkoušky probíhá standardním způsobem - zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka, nebo matematiky podle volby studenta.

Během maturitní zkoušky bývá pro naše studenty náročnější školní část než státní zkouška, přesto se téměř všem daří úspěšně odmaturovat. Někteří naši absolventi, kteří se již během studia rozhodli pro nějaký obor, v dalším studiu nepokračují a věnují se práci, která je baví. Další absolventi našeho gymnázia se úspěšně dostávají na vysoké školy různých typů a oborů - od přírodovědných a technických přes humanitní až po umělecké obory, v ČR i v zahraničí.

Školné

Školné na gymnáziu da Vinci je 103 900 Kč ročně. Je možné žádat o stipendium.

Školné zahrnuje:

  • možnost celodenního pobytu ve škole od 7.30 do 17.30
  • výuku a odpolední aktivity
  • využití knihovny, tělocvičny, plaveckého bazénu
  • veškeré učební pomůcky
  • konzultace se speciálním pedagogem, školním psychologem, výchovným a kariérovým poradcem a metodikem prevence
  • výlety po Praze a okolí

Přijímací řízení a dny otevřených dveří

Aktuální informace o přijímacím řízení a dnech otevřených dveří najdete v sekci Přijímání.

Přidejte se

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci