Úvod
O nás
Projekty a granty

Projekty a granty

Zjistěte, jaké projekty realizujeme - dočtěte se podrobnosti o Erasmu+, IROPu, Šablonách, Ekoškole a O2 grantu.

Projekty Erasmus+

Projekty v této sekci jsou realizovány za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Psychohygiena učitelů a podpora samosprávy

Číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000129739
Doba trvání projektu: 1. 6. 2023 do 31. 8. 2024

Z grantu spolufinancujeme účast učitelů na kurzech (tematika well-being a psychohygiena) a stínování. Dále plánujeme individuální dlouhodobý výjezd jednoho studenta gymnázia.

Skupinové mobility žáků

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000060727
Doba trvání projektu: 1. 6. 2022 do 31. 8. 2023, prodloužen do 31. 5. 2024

Z grantu spolufinancujeme týdenní studijní pobyty, kterých se ve školním roce 2022/2023 účastní třídy G2 a G4, ve školním roce 2023/2024 potom 8. třída, 9. třída a třída G4.

Developing mathematics teaching units for migrant students (Math4Migrants)

Číslo projektu: 2021-1-AT01-KA220-SCH-000023768
Doba trvání projektu: 1. 11. 2021 – 1. 5. 2024

Projekt je zaměřený na přípravu výukových materiálů do hodin matematiky, se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. Na projektu spolupracujeme se 6 partnerskými institucemi - univerzitami a základními a středními školami z Rakouska, Řecka a Itálie. Z České republiky se projektu účastní také Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Rozvoj klíčových kompetencí ve Škole da Vinci

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077293
Doba trvání projektu: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2022, prodloužen do 31. 10. 2023

Projekt je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy a gymnázia formou účasti na odborných kurzech a stínování na partnerských školách v zahraničí. V průběhu školního roku 2020/2021 a 2021/2022 navštívíme postupně 10 partnerských škol v 8 evropských zemí a zúčastníme se 23 odborných kurzů.

CLIL a mezipředmětové vztahy ve Škole da Vinci

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060507
Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 (prodlouženo do 31. 8. 2022)

Projekt je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy, základní školy, gymnázia a pedagogicko-psychologické poradny formou účasti na odborných kurzech a stínování na partnerských školách v zahraničí. V průběhu školního roku 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 jsme navštívili 9 partnerských škol v 8 evropských zemí a zúčastnili jsme se 18 odborných kurzů.

Kooperativní učení a projektová výuka: Evropské perspektivy

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047177
Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Projekt je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy a gymnázia formou účasti na odborných kurzech a stínování na partnerských školách v zahraničí. V průběhu školního roku 2018/2019 a 2019/2020 jsme navštívili 8 partnerských škol v 6 evropských zemí a zúčastníme se 11 odborných kurzů.

Digital Citizenship across Borders

Číslo projektu: 2017-1-ES01-KA219-038330_3
Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Vybraní studenti gymnázia a jejich učitelé se ve školním roce 2017/2018
a 2018/2019 zúčastnili mezinárodního projektu ve spolupráci s partnerskými školami Amerlinggymnasium ve Vídni, IES Galileo Galilei v Madridu a Porta Mosana College v Maastrichtu.

Výstupy z projektu (plány hodin, studentské plakáty a videa) naleznete pod tímto odkazem.

Další mezinárodní projekty

Žáci 1. stupně se účastní několika mezinárodních projektů v rámci eTwinning: Komunity evropských škol, během nichž si např. vyměňují přání a informace o tradicích spojených s významnými svátky.

Na 2. stupni je hlavní mezinárodní aktivitou účast na výměnném projektu, který se koná ve spolupráci s partnerskými školami, např. Amerlinggymnasium ve Vídni, Bernadotteskolen v Kodani nebo Couven Gymnasium v Cáchách.

Na gymnáziu se studenti účastní výměnných projektů s partnerskými školami Gymnasiet Lärkan v Helsinkách nebo Couven Gymnasium v Cáchách.

Vybraní studenti gymnázia se účastní konferencí European Youth Parliament, během kterých diskutují o aktuálních evropských tématech s vrstevníky z České republiky a dalších evropských zemí.

Cambridge English Preparation Centre

Naše škola je přípravným centrem Cambridge English Exams. Zejména gymnaziální studenty připravujeme na zkoušce Cambridge First and Cambridge Advanced - dle jejich zájmu.

Ekoškola

V rámci programu Ekoškola studenti, učitelé i rodiče a přátelé školy proměňují školu v příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu. Hlavním cílem programu je zlepšit prostředí ve škole a jejím okolí a celkově snížit dopad našeho jednání a provozu školy na životní prostředí. Ekoškola je mezinárodní program, který je v České republice koordinován vzdělávacím centrem TEREZA.

Chcete se podílet na aktivitách a rozhodování o dění v naší škole? Kontaktujte koordinátorku projektu Milenu Pouchovou a přidejte se do našeho ekotýmu.

Projekty IROP

Podpora rozvoje digitální gramotnosti na ZŠ da Vinci

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011392
Doba trvání projektu: 1. 1. 2020 - 31. 8. 2020

Cílem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku na ZŠ da Vinci prostřednictvím práce s digitálními technologiemi ve vazbě na trh práce a motivovat žáky ke studiu technických oborů. Realizací projektu byly vybaveny 2 odborné učebny ZŠ – učebna digitální gramotnosti a učebna digitálních technologií.

Podpora přírodních věd a práce s digitálními technologiemi na ZŠ da Vinci

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006665
Doba trvání projektu: 1. 3. 2018 - 30. 9. 2018

Realizací projektu jsou vybaveny 2 odborné učebny ZŠ (učebna přírodopisu, učebna chemie a fyziky). Odborné učebny byly vybrány ve vazbě na klíčové kompetence, kterými jsou zejména přírodní vědy, technické obory a práce s digitálními technologiemi. Cílem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a práci s digitálními technologiemi ve vazbě na trh práce.

Projekty OP JAK

Personální podpora pro studenty SŠ da Vinci I

Číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_003/0003479
Doba trvání projektu: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2025

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Šablony pro MŠ a ZŠ da Vinci I

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006804
Doba trvání projektu: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2025

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekty OP VVV

Podpora žáků se specifickými potřebami v MŠ a ZŠ da Vinci III

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019496
Doba trvání projektu: 1. 3. 2021 - 28. 2. 2023

Cílem projektu je podpora společného vzdělávání dětí v prostředí českého školství, a to prostřednictvím personální podpory a podpory na vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a ZŠ da Vinci. Dalším cílem je zvýšení znalostí pedagogických pracovníků školy a podpora dovedností žáků prostřednictvím rozvojových aktivit.

Podpora žáků se specifickými potřebami v MŠ a ZŠ da Vinci II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012273
Doba trvání projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021

Cílem projektu je podpora společného vzdělávání dětí v prostředí českého školství, a to prostřednictvím personální podpory a podpory na vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a ZŠ da Vinci. Dalším cílem je zvýšení znalostí pedagogických pracovníků školy a podpora dovedností žáků prostřednictvím rozvojových aktivit.

Podpora žáků se specifickými potřebami v SŠ da Vinci

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004820
Doba trvání projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cílem projektu je podpora společného vzdělávání dětí v prostředí českého školství a kariérového poradenství, a to prostřednictvím personální podpory.

Projekty IKAP

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání ve Středočeském kraji pomocí zahraničních mobilit pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení, zapojení odborníků z praxe do výuky na SŠ, skrze podporu tandemové výuky na SŠ a podporu kariérového poradenství.

Projekt O2 Chytrá škola

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci