Úvod
O nás
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace

Seznamte se s povinně zveřejňovanými informacemi dle zákona č.106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Název

 • Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci, školská právnická osoba

Důvod a způsob založení

 • Organizace byla zřízena Jitkou Rudolfovou a Školou da Vinci, z. s. dne 15. 3. 2012 zřizovatelskou smlouvou jako školská právnická osoba, pro zajištění předškolního, základního a středního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

 • mateřská škola (IZO 181016559)
 • základní škola (IZO 181015943)
 • střední škola (IZO 046389164)
 • školní družina (IZO 181016591)
 • školní klub (IZO 181063514)
 • pedagogicko-psychologická poradna (IZO 181063522)
 • školní jídelna (IZO 181063506)
 • školní výdejna - jídelna (IZO 181016575)

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

 • Na Drahách 20, Dolní Břežany 252 41

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Na Drahách 20, Dolní Břežany 252 41

Úřední hodiny

 • pondělí - pátek 8:30 - 16:00

Telefonní čísla

Adresa internetových stránek

Adresa podatelny

 • Na Drahách 20, Dolní Břežany 252 41
 • Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.

Elektronická adresa podatelny

Datová schránka

 • ID datové schránky: uk2msr8

Případné platby lze poukázat

 • na účet č. 2488100329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

IČO

 • IČ 71341137

Plátce daně z přidané hodnoty

 • Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Rozpočet

 • Rozpočet v aktuálním i minulém roce je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Žádosti o informace

 • Žádosti o informace se podávají osobně či písemně v podatelně organizace, poštou, datovou schránkou nebo elektronickým podáním na adresu podatelny.

Příjem podání a podnětů

 • Podání a podněty se podávají osobně či písemně v podatelně organizace, poštou, datovou schránkou nebo elektronickým podáním na adresu podatelny.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákonč. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Kopírování a tisk dokumentů - černobílé – 5,- Kč za stranu A4
 • Kopírování a tisk dokumentů - barevné – 10,- Kč za stranu A4
 • Skenování dokumentů – 5,- Kč za stranu A4
 • Poštovné a jiné poplatky - dle platných tarifů
 • Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy - bezplatné

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. Stížnosti se podávají v podatelně organizace.

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

 • Nebyly zpracovány.

Výhradní licence

 • Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

 • Na základě Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), je pro shromažďování oznámení určen Mgr. Jiří Kysel.
 • Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněn o tomto podat oznámení a to následujícími způsoby:
 • písemně - v listinné podobě předat podklady osobně
 • elektronicky – zasláním podnětu na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu oznameni@skoladavinci.cz, k níž má přístup pouze určená osoba

Adresa

Střední škola, základní škola
a mateřská škola da Vinci
Na Drahách 20
252 41 Dolní Břežany

Kontakty

+420 608 333 567info@skoladavinci.cz
uk2msr8 (datová schránka)
jmeno.prijmeni@skoladavinci.cz
© 2010–2023 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci