Přijímací řízení do MŠ

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí do Mateřské školy da Vinci na školní rok 2021/2022

 

1. Kontaktní formulář

Zájem o docházku do MŠ da Vinci projeví rodiče vyplněním kontaktního formuláře. Pořadí (datum) vyplnění formuláře je jedním z kritérií pro přijetí do MŠ. Kontaktní formulář zde

2. Návštěva školky / schůzka s rodiči a dětmi

První návštěva MŠ da Vinci probíhá formou individuálních setkání rodičů a dítěte / dětí s vedením školky. Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory školky a zahrady, vnitřního i venkovního zázemí v případě lesní třídy a pokud to dovolí denní rozvrh, nahlédnout do tříd a setkat se s pedagogy. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se vzdělávací nabídka školky shoduje s představami rodičů, zda se shodnou na filosofii, hodnotách a základních principech. V návaznosti na průběh návštěvy školky vyplňují rodiče přihlášku do MŠ da Vinci, kterou v MŠ obdrží. Na základě dohody obou stran (rodiče, škola) jsou rodiče zváni k zápisu. Nejzazší termín pro první návštěvu školky je pátek 9. 4. 2021 nebo do naplnění možných termínů pro schůzku.  

3. Zápis

Počátkem května (bude upřesněno) 2021 probíhá v probíhá v MŠ da Vinci zápis. K němu jsou pozvaní zákonní zástupci, kteří vyplnili přihlášku, absolvovali osobní schůzku ve školce, obdrželi pozvání k zápisu. Během zápisu podepisují zákonní zástupci žádost o přijetí dítěte do MŠ. Do 14ti dnů od podpisu žádosti vydává MŠ zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Kritéria pro přijetí dítěte O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ da Vinci rozhoduje ředitel školy po ukončení zápisu na základě stanovených kritérií:

  1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi, filosofií a nastavením MŠ.
  2. Předpoklady pro začlenění dítěte do kolektivu třídy / skupiny a jeho zralost.
  3. Sourozenec v MŠ, ZŠ nebo SŠ da Vinci.
  4. Pořadí vyplnění kontaktního formuláře .

Maximální kapacita MŠ je 45 dětí, z toho 15 v lesní třídě. K předškolnímu vzdělávání přijímáme max. 18 dětí. Pokud se kapacita školky po vydání všech rozhodnutí nenaplní, přijímá školka zájemce v režimu: „Kontaktní formulář – schůzka / návštěva školky – podpis žádosti, vydání rozhodnutí a podpis smlouvy“ až do naplnění její kapacity. Pokud to dovoluje kapacita MŠ, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

4. Přijetí dítěte

Při přijetí dítěte do MŠ se zástupce ředitele pro MŠ dohodne se zákonným zástupcem na délce a dnech pobytu dítěte v MŠ, včetně způsobu stravování, podepisuje se smlouva mezi MŠ a zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni před nástupem dítěte do MŠ odevzdat vyplněné nástupní dokumenty.   Podmínky přijímacího řízení nabývají v platnost dnem 1.9. 2019.

Kontakt

Gabriela Ďaďo zástupce ředitele pro MŠ gabriela.dado@msdavinci.cz