Přijímací řízení do MŠ

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí do Mateřské školy da Vinci na školní rok 2021/2022

 

1. Kontaktní formulář

Zájem o docházku do MŠ da Vinci projeví rodiče vyplněním kontaktního formuláře. Pořadí (datum) vyplnění formuláře je jedním z kritérií pro přijetí do MŠ. Přijímací řízení začínáme zpravidla již na podzim předchozího školního roku. Kontaktní formulář zde

2. Návštěva školky / schůzka s rodiči a dětmi

První návštěva MŠ da Vinci probíhá formou individuálních setkání rodičů a dítěte / dětí s vedením školky. Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory školky a zahrady, vnitřního i venkovního zázemí v případě lesní třídy a pokud to dovolí denní rozvrh, nahlédnout do tříd a setkat se s pedagogy. Cílem setkání je vzájemně si vyjasnit, zda se vzdělávací nabídka školky shoduje s představami rodičů, zda se shodnou na filosofii, hodnotách a základních principech. V návaznosti na průběh návštěvy školky vyplňují rodiče přihlášku do MŠ da Vinci, kterou v MŠ obdrží. Na základě dohody obou stran (rodiče, škola) jsou rodiče zváni k zápisu. Nejzazší termín pro první návštěvu školky je pátek 9. 4. 2021 nebo do naplnění možných termínů pro schůzku.  

3. Zápis

Počátkem května (bude upřesněno) 2021 probíhá v probíhá v MŠ da Vinci zápis. K němu jsou pozvaní zákonní zástupci, kteří vyplnili přihlášku, absolvovali osobní schůzku ve školce, obdrželi pozvání k zápisu. Během zápisu podepisují zákonní zástupci žádost o přijetí dítěte do MŠ. Do 14ti dnů od podpisu žádosti vydává MŠ zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Kritéria pro přijetí dítěte O přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ da Vinci rozhoduje ředitel školy po ukončení zápisu na základě stanovených kritérií:

  1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi, filosofií a nastavením MŠ.
  2. Předpoklady pro začlenění dítěte do kolektivu třídy / skupiny a jeho zralost.
  3. Sourozenec v MŠ, ZŠ nebo SŠ da Vinci.
  4. Pořadí vyplnění kontaktního formuláře .

Maximální kapacita MŠ je 45 dětí, z toho 15 v lesní třídě. K předškolnímu vzdělávání přijímáme max. 18 dětí. Pokud se kapacita školky po vydání všech rozhodnutí nenaplní, přijímá školka zájemce v režimu: „Kontaktní formulář – schůzka / návštěva školky – podpis žádosti, vydání rozhodnutí a podpis smlouvy“ až do naplnění její kapacity. Pokud to dovoluje kapacita MŠ, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

4. Přijetí dítěte

Při přijetí dítěte do MŠ se zástupce ředitele pro MŠ dohodne se zákonným zástupcem na délce a dnech pobytu dítěte v MŠ, včetně způsobu stravování, podepisuje se smlouva mezi MŠ a zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni před nástupem dítěte do MŠ odevzdat vyplněné nástupní dokumenty.   Podmínky přijímacího řízení nabývají platnosti dnem 1.9. 2020.

Kontakt

Gabriela Ďaďo zástupce ředitele pro MŠ gabriela.dado@msdavinci.cz