Filozofie da Vinci

 • Láska a přijetí nejsou za odměnu 
 • Svoboda sebevyjádření – být sám sebou 
 • Uvědomění si sebe sama, své hodnoty, mít se rád 
 • Důvěra a bezpečí
 • Vnitřní motivace dětí a dospělých
 • Osobní zodpovědnost
 • Každý z nás tvoří školu a ovlivňuje její chod
 • Vzdělání jako životní cesta k bytostným otázkám
 • Škola jako plnohodnotný život tady a teď
 • Podpořit využití svého potenciálu

Přednosti školy

 • Nízký počet žáků ve třídě – dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům a individualitě žáka, efektivnější začlenění žáků nadaných.
 • Česká škola s nadstandardní výukou anglického jazyka – český jazyk je jazykem dominantním, s anglickým jazykem se děti seznamují postupně a přirozeně se zvětšuje jeho podíl ve výuce.
 • Kvalitní tým pedagogů – klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu. Jsou pro nás důležité nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů, vstřícnost a schopnost vytvořit atmosféru vzájemné úcty a respektu.
 • Zájem žáka stojí v centru pozornosti – zájem a přirozená zvídavost jsou základem učebního procesu. Podněcujeme u dětí touhu poznávat, důsledkem je uvolnění potenciálu dítěte a odstranění případných komplexů, uzavření se do sebe či pocitu strachu.
 • Projektová výuka v blocích a pochopení do hloubky – využíváme projektové učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí. Témata jsou vyučována v blocích, které trvají několik dnů až týdnů. Děti se neučí spolu nesouvisející útržky ani látku nazpaměť, látka je prozkoumávána do hloubky  a v souvislostech, důležité je celistvé pochopení.
 • Žáci se podílejí na pedagogickém procesu – v oblasti, o kterou se zajímají, připravují část výuky pro ostatní žáky a snaží se jim látku co nejlépe vysvětlit. Tím se sami do hloubky učí a zlepšují své prezentační dovednosti, pro ostatní je zase látka dobře pochopitelná, neboť je připravena dětmi pro děti – jejich slovy a způsobem myšlení.
 • Žáci se podílejí na utváření školních pravidel – žáci jsou vedeni k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, na školních sněmech a radách pořádaných každý týden mají možnost se vyjadřovat k chodu školy, diskutovat a hlasovat o pravidlech, podle nichž se život ve škole řídí.
 • Podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu – vedeme k odpovědnosti za své zdraví, nabízíme kvalitní a vyvážené školní stravování. Za přirozenou součást výuky považujeme environmentální výchovu. Děti mají možnost chovat zvířátko, pečovat o plodiny ve školní zahradě, účastnit se aktivit zaměřených na péči o přírodu v okolí školy, společnými silami třídit odpad.
 • Množství mimoškolních aktivit a kroužků – nabízíme pestrý výběr, více informací zde.
 • Systém hodnocení – žáci jsou hodnoceni slovně, nikoli číselnou známkou.
 • Malá škola s dobrou atmosférou – spolupráce mezi třídami, množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.
 • Škola začíná v 9.00 – děti nemusí vstávat za tmy, možnost přivézt žáka dříve do ranní družiny, již od 7.30.
 • Partnerství rodina škola – přímá komunikace (e-mail, mobilní telefon), dostupnost pedagogů, individuální konzultace.
 • Zajímavá lokalita v centru Dolních Břežan, rozvíjející se obce na kraji Prahy.
 • Moderní areál školy – zajišťuje mnoho možností pro využití školních i mimoškolních aktivit.
 • Dobré finanční zázemí umožňující další rozvoj školy.
Za vznikem školy stojí tým pěti lidí, kteří se rozhodli zrealizovat vizi školy, do které by chtěli dávat své děti a vnoučata. Tato původně jednoduchá myšlenka postupně přesáhla potřebu postarat se o vlastní potomky a přilákala k sobě vše, co je potřebné k tak náročnému poslání, jakým je opravdová škola. V době dorůstání našich potomků do školkového věku jsme si uvědomili potřebu zrealizovat takový projekt, který jim poskytne dostatek prostoru rozvíjet talent podle jejich přirozených potřeb. Založili jsme mateřskou školu a po roce provozu i školu základní. Naše filozofie se zrcadlí ve sloganu „Škola pro zvídavé děti„ Děti jsou přirozeně zvídavé, zajímají se o věci a dění kolem sebe. Tuto touhu poznávat jsme chtěli podporovat a motivovat děti, aby rozvíjely svůj talent a přirozené sebevědomí. Školu jsme nazvali po vynikajícím renesančním umělci Leonardu da Vinci, neboť nacházíme inspiraci v tom, jak dokázal uplatnit a naplno rozvinout svůj talent v celé řadě vědních oborů a umění.
Náš tým disponuje zástupcem akademického světa vzdělávání s letitými zkušenostmi v oboru. Je mezi námi manažerka s praxí z oboru neziskových organizací. Je zde bývalá finanční ředitelka velké společnosti i držitel ocenění „podnikatel roku“, který vybudoval mezinárodní firmu s dvoumiliardovým obratem. Celý tým pracuje pro školu aktivně významnou částí své časové kapacity. Při založení školy je kromě nadšení a zkušeností potřeba dlouhodobá vize a finanční zázemí. Profesní a životní historie zakladatelů dává záruky toho, že umí vytvořit velkou vizi a dlouhodobě za ní jít. Projekt školy je třeba stavět tak, aby měl potenciál přežít své zakladatele. Tak o naší škole přemýšlíme, přestože je její historie dosud velmi krátká. Škola je financovaná sponzorem, členem výkonného týmu. V současné době je dostavěn nový areál školy zajišťující provoz od mateřské školy po gymnázium. Celý projekt je koncipován jako neziskový. Finančním cílem projektu je dosáhnout provozně vyrovnaného rozpočtu a v jeho rámci poskytovat co nejlepší služby dětem a rodičům.
Škola je součástí systému základních škol akreditovaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Používá jako základní osnovu standardní metodiku pro české základní školy doplněnou o to, co nacházíme jako vhodný doplněk z filozofií alternativních škol. Škola da Vinci nabízí nadstandardní, relativně finančně dostupné vzdělání dětem z rodin širokého spektra ekonomického zázemí. Da Vinci je česká škola, která chce připravit děti na svět, ve kterém se komunikuje anglicky. Od mateřské školky je přirozenou součástí vzdělávání angličtina. Od první třídy je rozsah výuky angličtiny cca 6 hodin týdně. Ve vyšších ročnících a zvláště na gymnáziu bude vybraná část předmětů vyučována anglicky. V našich třídách je maximálně 18 dětí, což nabízí dostatečný prostor pro rozvoj individuality žáka a jeho zájmů. Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu našeho pedagogického týmu. Jsou pro nás důležité nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů. Za zásadní považujeme, aby naši učitelé stále pracovali na svém osobním a profesním rozvoji formou interních i externích vzdělávacích programů. Za důležité považujeme vzděláváni v oblastech týkající se práce s individualitou a kolektivem, motivace, odstranění vnitřních bariér, sociální dynamiky a interakce, zvládání konfliktů a poučení z nich. Pak jsou pedagogové schopni pro děti vytvořit atmosféru “tady a teď”. Takovýto přístup učitelů vytváří zdravou podstatu, na jejímž základě se učení rozvíjí přirozeně, vedené vnitřní motivací a touhou poznávat, více než nutností zvládnout předepsané osnovy. Na prvním stupni školy využíváme slovní hodnocení, které věcně popisuje osvojení jednotlivých dovedností a znalostí, aniž by přiřazovalo známku či její ekvivalent. Předměty u nás nevyučujeme striktně odděleně, ale vzájemně je propojujeme. Tam, kde je to vhodné, používáme projektovou výuku v blocích. Pokud učitel cítí, že soustředěnost dětí klesá, volí podle situace jinou alternativu. Přestávky a jejich délku přizpůsobuje potřebám výuky. Děti nedostávají domů úkoly, protože vycházíme z toho, že ve škole je dost času na to, aby dítě zvládlo nejen povinnou školní látku, ale často mnohem víc. Někteří rodiče ale chtějí s dětmi pracovat i doma, protože to vytváří přirozenou platformu pro jejich komunikaci. Po dohodě s učitelem je možné rodiče zapojit formou domácích úkolů, doporučených her či dalších aktivit. Podporujeme spolupráci mezi školními třídami. Starší děti si látku opakují i tím, že ji vysvětlí dětem mladším. Pro ty jde o přirozený způsob učení podobný osvojování si dovedností od staršího sourozence. Děti mají podle svého zájmu možnost podílet se na množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků. Náš projekt je mladý a postupně se vyvíjí. Učíme se, jak věci dělat s větším pochopením a jak propojit každodenní aktivity s naší dlouhodobou vizí. Vytvořit ve škole kolektiv jedinečných individualit rozvíjejících potenciál sobě daný.