Školní poradenské pracoviště

Cílem práce Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

Koordinujeme systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky nadané. Podporujeme žáky při výukových a výchovných nesnázích nebo ve složitých životních situacích, ale především v otázkách osobnostního rozvoje, vyladění sociálních vztahů, životní spokojenosti a kariérního směřování.

Společně s dětmi, rodiči i učiteli hledáme konkrétní řešení s respektem ke specifikům a individuální cestě všech zúčastněných.

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují pedagogické a psychologické služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům z prostředků hrazených školou.

Tým ŠPP tvoří:
Mgr. Ing. Martina Porkertová – psycholog (martina.porkertova@skoladavinci.cz)
Mgr. Marija Zulić, Ph.D – školní speciální pedagog (marija.zulic@skoladavinci.cz)
Mgr. Jaroslava Rajnochová – koordinátor společného vzdělávání (jaroslava.rajnochova@skoladavinci.cz)
Ing. Jitka Lukešová – výchovný poradce (jitka.lukesova@skoladavinci.cz)
Mgr. Vojtěch Vykouk – metodik prevence (vojtech.vykouk@skoladavinci.cz)
PhDr. Jana Němečková, Ph.D. – kariérní poradce (jana.nemeckova@skoladavinci.cz)

Pedagogicko psychologická poradna da Vinci

Jsme soukromá poradna poskytující psychologické a speciálně pedagogické služby ve školství, zapsaná v rejstříku MŠMT ČR jako školské poradenské zařízení podle Zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Zaměřujeme se na pedagogicko psychologickou diagnostiku a výchovné poradenství.

Ke konzultacím je třeba se předem objednat.

Kontakt: Martina Porkertová, e-mail: martina.porkertova@skoladavinci.cz tel: 774611651

Projekty spolufinancované Evropskou unií:

Název projektu: Podpora rozvoje digitální gramotnosti na ZŠ da Vinci

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011392

Cílem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku na ZŠ da Vinci prostřednictvím práce s digitálními technologiemi ve vazbě na trh práce a motivovat žáky ke studiu technických oborů. Realizací projektu byly vybaveny 2 odborné učebny ZŠ – učebna digitální gramotnosti a učebna digitálních technologií.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Název projektu: Podpora přírodních věd a práce s digitálními technologiemi na ZŠ da Vinci

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006665

Realizací projektu jsou vybaveny 2 odborné učebny ZŠ (učebna přírodopisu, učebna chemie a fyziky). Odborné učebny byly vybrány ve vazbě na klíčové kompetence, kterými jsou zejména přírodní vědy, technické obory a práce s digitálními technologiemi. Cílem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a práci s digitálními technologiemi ve vazbě na trh práce.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Název projektu: Podpora žáků se specifickými potřebami v MŠ a ZŠ da Vinci II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012273

Doba trvání projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora společného vzdělávání dětí v prostředí českého školství, a to prostřednictvím personální podpory a podpory na vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a ZŠ da Vinci. Dalším cílem je zvýšení znalostí pedagogických pracovníků školy a podpora dovedností žáků prostřednictvím rozvojových aktivit.

Název projektu: Podpora žáků se specifickými potřebami v SŠ da Vinci II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012516

Doba trvání projektu: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora společného vzdělávání dětí v prostředí českého školství a kariérového poradenství, a to prostřednictvím personální podpory.

Název projektu: Podpora žáků se specifickými potřebami v MŠ a ZŠ da Vinci

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004797

Doba trvání projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora společného vzdělávání dětí v prostředí českého školství, a to prostřednictvím personální podpory a podpory na vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a ZŠ da Vinci.

Název projektu: Podpora žáků se specifickými potřebami v SŠ da Vinci

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004820

Doba trvání projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora společného vzdělávání dětí v prostředí českého školství a kariérového poradenství, a to prostřednictvím personální podpory.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání ve Středočeském kraji pomocí zahraničních mobilit pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení, zapojení odborníků z praxe do výuky na SŠ, skrze podporu tandemové výuky na SŠ a podporu kariérového poradenství.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Logo IKAP Stredocesky kraj bar

Knihovna

Škola da Vinci rozšíříla fond školní knihovny o 421 kusů knih díky dotaci z projektu OP VK, Výzva 56, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1518

image

Divadelní spolek da Vinci

Další projekty

 

O2 Chytrá škola

 

18_O2_chytra-skola_RGB_logo_basic_DARK